پایان جلسات آموزش (پتروشیمی امیرکبیر)
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

جلسات آموزش ماژول مالی پس از تلاش‌ و پشتکار تیم با انگیزه ایلیا به پایان رسید.

تیم ایلیا پس از حضور در  دفتر مرکزی پتروشیمی امیرکبیر جلسات پایاینی آموزش را نیز برگزار کرد.