شروع چهارمین سال فعالیت
یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

تیم ایلیا پایان سومین سال فعالیت خود را در کنار یکدیگر جشن گرفتند و چهارمین سال را با اهداف بزرگتر شروع کردند.