نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش نشریه دانش نفت از حضور شرکت توسعه یکپارچه ایلیا در نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی