حضور جناب آقای تولایی در غرفه شرکت توسعه یکپارچه ایلیا
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

حضور جناب آقای تولایی در حاشیه آخرین روزبیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک .