پتروشیمی امیرکبیر
چهارشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری جلسه آموزش کارگاه ماژول مالی_ شرکت پتروشیمی امیرکبیر_ مردادماه ۹۸