پتروشیمی تبریز
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

تیم ایلیا جلسات  نهایی‌سازی وضعیت مطلوب فرآیندهای حوزه‌های فروش و بهره‌برداری را با موفقیت در سایت پتروشیمی تبریز برگزار کرد.