پتروشیمی تبریز
2019-09-02 15:09

تیم ایلیا جلسات  نهایی‌سازی وضعیت مطلوب فرآیندهای حوزه‌های فروش و بهره‌برداری را با موفقیت در سایت پتروشیمی تبریز برگزار کرد.