جلسات مشترک تیم ایلیا و فوکس
2019-09-25 09:42

در جهت پیشرفت پروژه جلسات مشترک و فشرده‌ای بین تیم ایلیا و مدیران ارشد فوکس در دفتر مرکزی شرکت فوکس در هند برگزار گردید.

در این جلسات مدیر فنی ایلیا به همراه مدیر تیم ماژول منابع انسانی و کنترل پروژه حضور داشتند و تمام مسائل مربوط به پروژه‌های ایلیا را مورد بررسی قرار دادند.