بنیاد کودک

دوشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

شرکت ایلیا با تفکر فراهم سازی امکان تحصیل برای تمام کودکان ایران زمین، از سال 1395 فعالیت خود را در "موسسه خیریه کودکان" آغاز کرده است، لذا در همین راستا ایلیا افتخار همراهی 12 دانش‌آموز مستعد را پیدا کرده با این امید که  در تمام سا

مسئولیت اجتماعی

دوشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

مسئولیت اجتماعی، مسیری است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه فرایندها و روی